Tom Kenny

Tom Kenny

Tom Kenny

Storyteller, problem solver, bon vivant. Chief Strategy Officer at Ogilvy Toronto. @thomaskenny