Tom Kenny

Tom Kenny

176 Followers

Storyteller, problem solver, bon vivant. Chief Strategy Officer at Ogilvy Toronto. @thomaskenny